(+48) 730 051 552
(+48) 664 051 552
biuro@multiglo.pl
Bezpłatna wycena
JAKOŚĆZatrudniamy wyłącznie profesjonalnych tłumaczy
TERMINOWOŚĆZawsze dotrzymujemy ustalonych terminów
ELASTYCZNOŚĆDostosowujemy się do oczekiwań naszych klientów
DOŚWIADCZENIEIstniejemy od 2006 roku
Rzadki język?
20 stron na jutro?
Pilne tłumaczenie przysięgłe?
Prześlij tekst do szybkiej, bezpłatnej WYCENY
Żaden problem!
Poradzimy sobie z tym!
Działamy błyskawicznie!
i przekonaj się!

Promocje:

PROMOCYJNE CENY WYSYŁKI:

Kurier 18 zł

Paczkomat 8 zł

 

Zobacz więcej »

Kontakt

Multiglo
tel. 730 051 552
e-mail: biuro@multiglo.pl

ul. Grudziądzka 10
85-103 Bydgoszcz
woj. kujawsko-pomorskie

NIP: 9671358905

Dołącz do nas:

kariera@multiglo.pl

REGULAMIN

REGULAMIN BIURA TŁUMACZEŃ MULTIGLO

§1

Postanowienia ogólne 

 1.                   Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady świadczenia usług tłumaczeniowych przez Biuro Tłumaczeń Multiglo.  Biuro Tłumaczeń Multiglo świadczy usługi z zakresu tłumaczeń uwierzytelnionych i nieuwierzytelnionych, pisemnych oraz ustnych zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 2.                   Składając zamówienie na tłumaczenie Klient akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
 3.                   Oferty i cenniki znajdujące się na stronie internetowej Biura nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.
 4.                   Biuro Tłumaczeń Multiglo zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby każde zlecenie zostało wykonane z odpowiednią starannością, w wyznaczonym terminie realizacji i zgodnie z warunkami zlecenia zaakceptowanymi przez Biuro i Klienta.

 §2

Procedura zamówienia

1. Dostarczenie tekstu do wyceny

Klient dostarcza tekst(y) do tłumaczenia e-mailem: biuro@multiglo.pl osobiście lub pocztą na adres: Biuro Tłumaczeń MULTIGLO ul. GRUDZIĄDZKA 10, 85-130 Bydgoszcz.

Wyceny dokonujemy bezpłatnie, a następnie klient decyduje, czy przedstawione warunki i cena mu odpowiadają. Samo przesłanie tekstu do wyceny nie zobowiązuje do dokonania zlecenia.
2. Potwierdzenie zlecenia i płatność

 1.       Firmy i organizacje
 •          Biuro Tłumaczeń MULTIGLO informuje Klienta za pośrednictwem e-maila o warunkach wykonania tłumaczenia (cena, termin).
 •          Klient akceptuje warunki i potwierdza zlecenie.
 •          Biuro przystępuje do realizacji zlecenia.
 •          Biuro przesyła Klientowi Fakturę VAT pocztą internetową lub (na życzenie klienta) pocztą tradycyjną.
 •          Biuro zastrzega sobie prawo do wymagania przedpłaty przed przyjęciem zlecenia, szczególnie w przypadku nowych Klientów i Klientów, którzy w przeszłości mieli zaległości płatnicze.
 1.       Osoby fizyczne
 •          Biuro Tłumaczeń MULTIGLO informuje Klienta za pośrednictwem e-maila o warunkach wykonania tłumaczenia (cena, termin) oraz przesyła fakturę proformę z numerem konta do wpłaty.
 •          Klient akceptuje warunki, potwierdza zlecenie, opłaca fakturę i przesyła potwierdzenie przelewu na adres e-mail Biura.
 •          Biuro przystępuje do realizacji zlecenia.
 •          W przypadku zamówień w biurze, Klient opłaca należność gotówką, kartą płatniczą lub przelewem na konto Biura.

3. Mailowe potwierdzenie zlecenia przez Klienta jest równoznaczne z zawarciem umowy na wykonanie usługi tłumaczenia i zobowiązuje Klienta do dokonania zapłaty za wykonaną usługę.

 §3

Warunki realizacji zleceń

 1.       Standardowa strona rozliczeniowa tłumaczenia pisemnego obejmuje 1500 znaków ze spacjami w przypadku tłumaczeń zwykłych (niepoświadczonych) oraz 1125 znaków ze spacjami w przypadku tłumaczeń uwierzytelnionych przez tłumacza przysięgłego (tłumaczeń „przysięgłych”). 
 2.       Liczba stron obliczana jest na podstawie objętości tekstu wynikowego (przetłumaczonego), ale przed tłumaczeniem Biuro podaje Klientowi szacunkową liczbę stron tłumaczenia.
 3.       Minimalną jednostką rozliczeniową jest jedna strona rozliczeniowa.
 4.       Cennik zamieszczony na stronie Biura jest cennikiem orientacyjnym. Stawki za stronę rozliczeniową przy poszczególnych zleceniach mogą znacznie odbiegać od stawek podanych w cenniku. Każde zlecenie jest wyceniane indywidualnie z uwzględnieniem specjalizacji tekstu, formatu dostarczonego pliku, terminu realizacji i innych czynników.
 5.       Biuro zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zlecenia bez podania przyczyny.
 6.       Biuro zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zlecenia w przypadku podejrzenia, że treści przekazane do tłumaczenia stanowią naruszenie obowiązującego prawa.
 7.       Zasady wykonywania tłumaczeń poświadczonych przez tłumaczy przysięgłych reguluje Ustawa o Tłumaczach Przysięgłych.

 §4

Poufność

 1.                   Biuro Tłumaczeń Multiglo dokłada wszelkich starań, aby informacje poufne nie były ujawniane osobom nieuprawnionym i zobowiązuje się do wykorzystywania ich wyłącznie do celów związanych z realizacją zlecenia.
 2.                   Dokonując zamówienia, Klient wyraża zgodę na udostępnianie przez Biuro tekstów do tłumaczenia osobom współpracującym z Biurem, a także na gromadzenie i przetwarzanie danych Klienta w zakresie koniecznym do należytego wykonania zlecenia.

 

 §5

Odpowiedzialność i Reklamacje

 1.                   Biuro Tłumaczeń Multiglo nie ponosi odpowiedzialności za błędy w tłumaczeniu wynikające z błędów i niejasności w tekstach przekazanych do tłumaczenia.
 1.                   Biuro Tłumaczeń Multiglo nie ponosi odpowiedzialności za błędy i opóźnienia wynikające z wpływu siły wyższej ani za opóźnienia będące efektem działań Klienta.

 

 1.                   Odpowiedzialność Biura Tłumaczeń Multiglo z tytułu realizacji tłumaczenia ogranicza się do wartości zlecenia netto.  

 

 1.                   Wszelkie reklamacje dotyczące jakości wykonanego tłumaczenia należy zgłaszać w ciągu 7 dni od daty przekazania wykonanego tłumaczenia. Reklamacje należy składać w formie pisemnej lub elektronicznej na adres e-mail Biura podany na stronie internetowej.

 

 1.                   W przypadku jeśli Klient nie zgłosi zastrzeżeń do tłumaczenia w ciągu 7 dni od daty otrzymania tłumaczenia, uznaje się, że Klient zaakceptował wykonane tłumaczenie bez zastrzeżeń.

 

 1.                   W reklamacji należy wyszczególnić zastrzeżenia i zaznaczyć w tekście tłumaczenia wszelkie domniemane błędy wraz z ich uzasadnieniem.

 

 1.                   Jeśli Biuro rozpatrzy reklamację pozytywnie, zobowiązuje się do poprawienia wszelkich błędów lub udzielenia rabatu na tłumaczenie.

 

 1.                   Tłumaczenia ekspresowe nie podlegają powyższym zasadom reklamacji. Klient decydując się na zlecenie tłumaczenia w trybie ekspresowym akceptuje ryzyko wystąpienia błędów wynikających z ograniczonego czasu na realizację zlecenia.

 §6

Postanowienia końcowe

 1.                   Do wszelkich kwestii nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2.                   Wszelkie spory wynikające z niniejszego regulaminu będą rozstrzygane w sądzie właściwym dla siedziby Biura Tłumaczeń Multiglo. 

Nasi klienci: